ปีการศึกษา2560

เกียรติประวัติโรงเรียนปี พ.ศ. 2560

1.  ได้รับรางวัลเหรียญทอง OBEC AWARD ภาคกลางและภาคตะวันออก โรงเรียนขนาดใหญ่ด้านวิชาการ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2.  ครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการได้รับการพัฒนาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำเร็จในเชิงคุณภาพมีค่าเฉลี่ย 4.07 (ระดับมาก)
3. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด T Be Number One Idol ระดับจังหว

4.  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด T Be Number One Teen Dancercise ระดับจังหวัด

5. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ของกลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนาห้องเรียนพิเศษภาคกลางตอนล่าง และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ

6. นักเรียนผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิก วิชาการ (สาขาฟิสิกส์) ค่าย 2 และได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่ ค่าย 3 จำนวน 4 คน

7. นักเรียนผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิก วิชาการ (สาขาชีวิวทยา) ค่าย 2 และได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่ ค่าย 3 จำนวน 1 คน

8. นักเรียนผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิก วิชาการ (สาขาคอมพิวเตอร์) ค่าย 2 และได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่ ค่าย 3 จำนวน 1 คน

9. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

10. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา โรงเรียนป้อมนคราชสวาทยานนท์

11.ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา โรงเรียนป้อมนคราชสวาทยานนท์

12. ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

13. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี หรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

14. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี หรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

15. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

16. นักเรียนได้เป็นตัวแทนภาคกลางและกรุงเทพฯ และได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขัน”อ่านฟังเสียง”โครงการริเริ่ม...เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46 จัดโดยธนาคารธนชาต (สาขาสวนมะลิ)

17. ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง Pisa ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตฯ และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

18. ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตฯ และได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับที่ 1) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

19. ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1 การแข่งเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตฯ และได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

20. ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตฯ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

21. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รับโล่รางวัลเกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ

22. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาคการศึกษา การแข่งชันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 3 และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ

23. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน Spelling Bee โรงเรียนป้อมนคราชสวาทยานนท์

24. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

25. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบชุดจากวัสดุเหลือใช้และนำเสนอเป็นภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรังสิต

26. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

27. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

28. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับเขตฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

29. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ระดับเขตฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

30. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การพูสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3และม.4-ม.6 ระดับเขตฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

31. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 ระดับเขตฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

32. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

33. นักเรียนผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิก วิชาการ (สาขาภูมิศาสตร์) ค่าย 2

34. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

35. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (ประเภทหญิง) และเป็นตัวแทนภาคกลางและปริมณฑลเข้าแข่งขันระดับประเทศ

36. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (ประเภทชาย) และเป็นตัวแทนภาคกลางและปริมณฑลเข้าแข่งขันระดับประเทศ

37. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาฯ งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนป้อมนคราชสวาทยานนท์

38. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแกะสลักผลไม้ เทิดไท้ราชินีในรัชกาลที่ 9 เข้ารับพระราชทานถ้วยเกียรติยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  งานประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ ระดับประเทศ  ประจำปี 2560

39. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ประเภท ทีม ม.ปลาย และเป็นตัวแทน สพม.6 เขต1

40. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี งาน บ.บ.ว.นิทรรศ 60 บางบ่อ 4.0

41. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ระดับเขตฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

42. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันดนตรีไทย ประเภทเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

43. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันดนตรีไทยประเภทเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 ระดับเขตฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

44. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันดนตรีไทยประเภทเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 ระดับเขตฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

45. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับเขตฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

46. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกซ้อมยอดเยี่ยม กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 39 อินดอร์ ทีมชาย

47. ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 39

48. ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเทควันโดน้ำหนักไม่เกิน 73 กิโลกรัม กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 39

49. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาม.1-ม.3และม.4-ม.6  ระดับเขตฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

50. ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กรรเชียง 100 เมตร,เดี่ยวผสม การแข่งขันว่ายน้ำระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

51. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ยุวชนโลก สหพันธ์เทควันโดนานาชาติ ประเทศอียิปต์

52. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด WTF President’s cup Asian Region ประเทศอุซเบกิสถาน

53. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 15ปี หญิง ทีม A การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 11

54. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล Champion handball Youth (U-18) IHF trophy - Malaysia 2018