เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

ลำดับที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

1

ปากน้ำ

เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

2

แพรกษา

เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

3

แพรกษาใหม่

เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

4

เทพารักษ์

เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

5

บางเมือง

เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

6

บางเมืองใหม่

เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

7

ท้ายบ้าน

เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

8

ท้ายบ้านใหม่

เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

9

บางปูใหม่

เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

10

สำโรงเหนือ

เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

11

บางโปรง

เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

12

บางปู

เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

13

บางด้วน

เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ