เป้าหมายการจัดการศึกษา

เป้าหมายการจัดการศึกษา

1. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็น  พลโลก (World Citizen)

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

3. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการศึกษา เป็นการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับในการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี

4. โรงเรียนมีการบริหารแบบอิสระ เข้มแข็งภายใต้หลักธรรมาภิบาล คล่องตัวในการจัดการศึกษา สามารถบริหารจัดการได้อย่างสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจและการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน

5. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม คุณภาพการบริหารจัดการ คุณภาพการจัดการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน และการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

6. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมนักเรียนเก่า ชมรมครูอาวุโสศรีนนทรีเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมส่งเสริมและสนับสนุนในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล