วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2561 – 2563

สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ เป็นมาตรฐานสากล  มุ่งเน้นเทคโนโลยี  บนพื้นฐานความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (To be World-Class Standard Learning Institute Emphasizing on  Technology,
the Contemporary of Thai Context and the Philosophy of the Sufficiency Economy)

 

พันธกิจ (MISSION)

  1. บริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบบริหารคุณภาพโดยใช้รูปแบบ SSP Model พัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. บริหารจัดการตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล สนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  3. ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครูและนักเรียนมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และร่วมกันพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในเวทีโลก
  4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานทุกระบบ มีแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย และปลูกจิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ
  5. ส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม  ปลูกฝังให้เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีไทย
  6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนสถานศึกษา
  7. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา