คำอธิบายรายวิชา

ว 23101   วิทยาศาสตร์ 5

รายวิชาพื้นฐาน                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่ 1      เวลา   60  ชั่วโมง               จำนวน 1.5 หน่วยกิต                       

 

ศึกษา  วิเคราะห์  คำนวณและทดลองเกี่ยวกับโครโมโซมและสารพันธุกรรม  กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ความหลากหลายของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น  สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพในท้องถิ่นทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล  ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ   ระบบนิเวศป่าชายเลนในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ   ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แรงเสียดทาน  เครื่องกลประเภทต่าง ๆ  การเคลื่อนที่แนวตรงและแนวโค้ง  แรงพยุงของของเหลวที่กระทำกับวัตถุ ผลของแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย กระบวนการสำรวจตรวจสอบ  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามารถในการตัดสินใจ การใช้เทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีจิตวิทยาศาสตร์ และมีจริยธรรมคุณธรรมที่พึงประสงค์

 

รหัสตัวชี้วัด

ว1.2 ม. 3/1     ว1.2 ม. 3/2     ว1.2 ม. 3/3     ว1.2 ม. 3/4     ว1.2 ม. 3/5     ว1.2 ม. 3/6

ว2.1 ม. 3/1     ว2.1 ม. 3/2     ว2.1 ม. 3/3     ว2.1 ม. 3/4     ว2.2 ม. 3/1     ว2.2 ม. 3/2

ว2.2 ม. 3/3     ว2.2 ม. 3/4     ว2.2 ม. 3/5     ว2.2 ม. 3/6     ว4.1 ม. 3/1     ว4.1 ม. 3/2

ว4.1 ม. 3/3     ว4.2 ม. 3/1     ว4.2 ม. 3/2     ว4.2 ม. 3/3     ว8.1 ม. 3/1-9   ว8.1 ม. 3/2

ว8.1 ม. 3/3     ว8.1 ม. 3/4     ว8.1 ม. 3/5     ว8.1 ม. 3/6     ว8.1 ม. 3/7     ว8.1 ม. 3/8

ว8.1 ม. 3/9

 

รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด