คำอธิบายรายวิชา

30103  ฟิสิกส์พื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ,6            ภาคเรียนที่ 1,2  เวลา   80  ชั่วโมง              จำนวน 2.0 หน่วยกิต

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

 

          ศึกษาการเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม สนามของแรง สนามโน้มถ่วง คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสี และปฏิกิริยานิวเคลียร์ ทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุแนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม ผลของแรงที่กระทำต่ออนุภาคที่อยู่ในสนามของแรง สมบัติการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และเลี้ยวเบน อุปมาอุปมัยเปรียบเทียบการสลายของนิวเคลียส อธิบายการเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า องค์ประกอบของคลื่น สมบัติของคลื่น การเกิดเสียงและการได้ยิน กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์ รังสีกับมนุษย์ และพลังงานนิวเคลียร์ วิเคราะห์และคำนวณการเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม สมบัติของคลื่น ความเข้มเสียง ชีวิต และพลังงานนิวเคลียร์

          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ การสำรวจตรวจสอบ การอภิปราย การสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

รหัสตัวชี้วัด

ว4.1 ม.4-6/1

ว4.2 ม.4-6/1

ว5.1

ว8.1 ม.4-6/1-11

 

รวมทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด