คำอธิบายรายวิชา

ว30104      วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก

รายวิชาพื้นฐาน                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5,6             ภาคเรียนที่ 2     เวลา   40  ชั่วโมง                 จำนวน 1 หน่วยกิต

 

ศึกษา วิเคราะห์ และทดลองเกี่ยวกับโครงสร้างของโลก    การเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค ปรากฏการณ์ทางธรณี  ความสำคัญ ผลต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม ซากดึกดำบรรพ์  การเปรียบเทียบลำดับชั้นหิน อายุของหิน  ความเป็นมาของโลก วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแลกซี่  และเอกภพ พลังงานของดาวฤกษ์  ธรรมชาติและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์  เทคโนโลยีอวกาศและการใช้ประโยชน์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายกระบวนการสำรวจตรวจสอบ กระบวนการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการคิดในการปัญหา ในการใช้ทักษะชีวิต ในการใช้เทคโนโลยี รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรมคุณธรรมที่พึงประสงค์

 

รหัสตัวชี้วัด     

ว6.1ม.4-6/1-6  ว 7.1ม.4-6/1-2  ว 7.2ม.4-6/1-3

ว 8.1 ม.4-6/11-13

 

รวมทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด