นายสมควร  สุรเนตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
somkhuan14@gmail.com

qrcodesomkhuan.png

เพื่อนสมาชิก