INFORMATION Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   


งานสารสนเทศ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
• ประวัติโรงเรียน
• ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
• ตราสัญลักษณ์
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• เป้าหมายการจัดการศึกษา
• กลยุทธ์โรงเรียน
• เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
• สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เกียรติประวัติโรงเรียน
• ปีการศึกษา2561
• ปีการศึกษา2560
• ปีการศึกษา2559
• ปีการศึกษา2558
• ปีการศึกษา2557
• ปีการศึกษา2556

สารสนเทศโรงเรียน
• ปีการศึกษา2561
• ปีการศึกษา2560
• ปีการศึกษา2559
• ปีการศึกษา2558

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR)
• ปีการศึกษา2561
• ปีการศึกษา2560
• ปีการศึกษา2559

มาตรฐานการศึกษา
• ปีการศึกษา2561
• ปีการศึกษา2560
• ปีการศึกษา2559News
สารสนเทศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2559
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2017-09-02 15:38:23 434 0
สารสนเทศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2558
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2016-07-11 11:07:09 584 0

more


Statistic
Counter
14814  ข้อมูลสารสนเทศ
• กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
• กลุ่มบริหารวิชาการ
• กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
• กลุ่มบริหารทั่วไป

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน
• ผู้บริหารโรงเรียน
• กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• กลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
• กลุ่มสารการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
• กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ
• กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
• กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสารการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


STREE-KM © 2014

Generated 0.605785 sec.